Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Avslutade Projekt

Projektet: “Hemtjänst på hemspråk”

Personer med invandrarbakgrund som inte talar svenska och är i medelåldern har många hinder att kämpa mot: utländsk härkomst, ålder och språksvårigheter vilket innebär att man har ett ogynnsamt utgångsläge på dagens arbetsmarknad.

Vägen från det att den aktuella personen kommer till Sverige tills han/hon finns som en integrerad del i den svenska samhällsstrukturen är lång men den kan förkortas med nya grepp och arbetsmetoder.

Projektet HEMTJÄNST PÅ HEMSPRÅK vill utveckla insatser och genomföra hemtjänster på olika språk för gamla och funktionshindrade invandrare som inte kan svenska och är i behov av hjälp.

Det handlar alltså om att utveckla en verksamhet som kan tillgodose de behov som beskrivits ovan. Vi avser att erbjuda hemservice som städning, tvättning, inköp och ledsagning m.m. på modersmålet för äldre invandrare och invandrare med funktions-nedsättningar som är berättigade till kommunal hemtjänst och som inte talar svenska.

Genom att förverkliga projektidén och skapa arbetstillfällen, som svarar mot verkliga behov hos kommuninvånarna, åt arbetslösa invandrare, kan utanförskap och arbetslöshet brytas för ett icke obetydligt antal människor.

Med hemservice på modersmål ökar också tryggheten och kvaliteten för brukarna. På sikt kan denna verksamhet bli ett viktigt komplement i kommunernas omsorgsverksamhet.

 

Projektet: “Vi Vill”

De äldre invandrarna i Sverige har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Ofta beskrivs gruppen vara speciellt utsatt. Exempel på problem som beskrivs är isolering, psykisk ohälsa och språkproblem i mötet med en vård och omsorg, som ibland tycks ha svårt att anpassa sig efter individer och grupper, som önskar något annat än vad som är brukligt.

Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik visar att gruppen av äldre födda utomlands kommer att öka framöver. Det gäller både för personer 65 + och de så kallade ”äldre-äldre” (personer äldre än 80 år). Vidare kommer antalet födelseländer, som den äldre befolkningen härstammar från, att öka. Den offentliga vården och omsorgen kommer att ställas inför möten med en alltmer mångfacetterad äldre befolkning ifråga om antalet språk, etniska, kulturella och religiösa tillhörigheter.

Det finns idag inte någon kommun i Sverige i vilken det inte bor någon äldre person född utomlands. Däremot finns det kommuner vars äldreomsorg ännu inte har någon brukare född utomlands. Det innebär att medan vissa kommuner idag har erfarenheter av invandrande brukare, saknas denna erfarenhet helt i andra kommuner. Inom en tjugoårsperiod kommer det troligen att se mycket annorlunda ut.

 

Bakgrund till projektet

Enligt 5 kap 4 § Socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att äldre människor skall få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. MKEF vill i det här projektet erbjuda kommuner lösningar för äldre människor med invandrarbakgrund att tillgodose när det gäller att få sina psykiska, fysiska, existentiella och kulturella behov.

Translate »